VATTENRÄTT

VATTENRÄTT OCH MILJÖTILLSTÅND

Advokatfirman Mark- & Miljörättsbyrån har bred erfarenhet av att biträda klienter i frågor som rör vattenverksamhet och kan därmed erbjuda kvalificerad juridisk rådgivning och expertis inom området. Vi agerar som ombud för både verksamhetsutövare som vill exploatera och individer som riskerar att påverkas av en planerad vattenverksamhet. Exempel på frågor som vi hanterar är bortledande av grundvatten, hamnanläggningar, havsbaserad vindkraft, markavvattning, uttag av grundvatten från vattentäkter, VA-frågor, vattenkraft, vattenskyddsområden, m.m. Sedan advokatbyrån grundades har en betydande mängd av de mål och ärenden som vi drivit resulterat i helt eller delvis bifall för våra klienter.

Den svenska vattenrättsliga regleringen infördes i och med att den första vattenlagen trädde i kraft 1918. Sedan dess har vattenrätten kommit att utvecklas till en egen rättslig gren med särställning inom miljörätten. Numera regleras vattenrättsliga frågor i 11 kap. miljöbalken (1998:808) samt därtill kopplade förordningar, föreskrifter och allmänna råd, som har meddelats med stöd av balken.

Åtgärder som syftar till att förändra vattnets djup eller läge genom muddring, grävning eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenområden genom utfyllnad, pålning eller gjutning, bortledande av grundvatten eller infiltration för att öka grundvattenmängden är alla exempel på vattenverksamheter. Alla dessa åtgärder kräver, med undantag från vissa begränsade åtgärder i ytvattenförekomster, vilka är anmälningspliktiga enligt 19 § förordningen om vattenverksamhet m.m. (1998:1388), tillstånd från mark- och miljödomstolen. För vissa mindre omfattande vattenverksamheter räcker det oftast att anmäla dem till länsstyrelsen, som även är tillsynsmyndigheten för vattenverksamheter. För vattenverksamheter där det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen påverkas negativt krävs varken anmälan eller tillstånd. Det är den som avser att vidta åtgärden som är skyldig att bevisa att någon inverkan inte uppkommer.

Vattenrätt är ett tämligen komplicerat rättsområde. Vattenrättsliga mål och ärenden skiljer sig i mångt och mycket från den övriga miljörätten, då man inte enbart beaktar miljöaspekter utan också prövar rådighet samt ersättning för den negativa påverkan som vattenverksamhet kan medföra. Vattenverksamhet får ofta en avgörande roll i olika tillståndsmål enligt miljöbalken rörande infrastrukturutveckling, havsbaserad vindkraft, hamnanläggningar eller vattenkraftsutbyggnad.

Varmt välkommen att kontakta oss!

Kontakt