banner1-plain
banner-2-plain

Välkommen till Mark- & Miljörättsbyrån

- specialister på miljörätt, fastighetsrätt samt plan- och byggrätt


Specialister på mark- och miljöjuridik

Mark- & Miljörättsbyrån är en fullservicebyrå inom mark- och miljöjuridik. Vi är specialiserade på miljörätt och därtill knutna rättsområden såsom energirätt, fastighetsrätt samt plan- och byggrätt. Våra jurister har omfattande erfarenhet av såväl tillstånds- som tillsynsmål och ärenden inom samtliga byråns verksamhetsområden. 

Mark- & Miljörättsbyrån erbjuder kvalificerad juridisk rådgivning och flexibla lösningar, som är skräddarsydda efter klientens behov och ärendets komplexitet.

Våra uppdragsgivare återfinns framförallt i västra Sverige och Skåne, men vi tar oss an uppdrag i hela landet. Vi finns i trevliga kontorslokaler i centrala Göteborg, men gör även klientbesök på plats.

Välkommen att kontakta oss!

 

Senaste nyheter

Söker senior jurist respektive legal intern
2017-01-17
Önskar alla God Jul & Gott Nytt År
2016-12-23
Öppnar kontor i Helsingborg
2016-10-10
Varmt välkomnar två nya kollegor
2016-09-29
Får bifall i två överklagande strandskyddsmål
2016-08-15
Mark- & Miljörättsbyrån utlyser tre tjänster
2016-07-24
Får bifall i Mark- och miljööverdomstolen gällande retroaktiv strandskyddsdispens i fråga om fritidshus
2016-07-01
Får bifall i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt gällande klagan över domvilla
2016-06-17 

Våra verksamhetsområden

Kontakta oss

Kungsgatan 56
411 08 Göteborg
Tfn: 031-385 98 00
 
 
E-post: info@mmbyran.se

 

 


Namn
Please type your full name.

E-post
Invalid email address.

Ämne
Invalid Input

Meddelande
Invalid Input

Untitled

Byråns grundare Giedre Jirvell

Våra jurister har mångårig erfarenhet av tillståndsprövningar, domstolsförhandlingar och lagstiftningsprocessen. 

Vi vägleder dig hela vägen och hjälper dig med ditt ärende i samtliga prövningsinstanser!

Exempel på uppdrag

Miljömål
Vindkraft, Vattenkraft, Avfall, Strandskydd, Natura 2000, Naturreservat, Artskydd, Biotopskydd, VA-frågor, Dricksvatten, Bortledande av grundvatten, Miljöskador, Miljösanktionsavgifter

Mål enligt plan- och bygglagen
Förhandsbesked, Bygglov, Startbesked, Marklov, Rivningslov, Detaljplaner, Områdesbestämmelser, Översiktsplaner, Byggsanktionsavgifter

Fastighetsmål
Avstyckning, Klyvning, Sammanläggning, Fastighetsbestämning, Servitut, Gemensamhetsanläggningar, Fel i fastighet

Övriga mål och ärenden
Tvistemål gällande entreprenadavtal, byggfel, köp av fast egendom, förlikning, medling